CF304766

二氧化钌水合物

Ruthenium(IV) oxide hydrate

别名: 氢氧化钌;氧化钌(IV)水合物;氧化钌水合物;二氧化钌;水合氧化钌;氧化钌;氧化钌(Ⅳ)水合物;二氧化钌(IV)水合物;二氧化钌水合物;氧化钌(IV) 水合物
CAS No.: 32740-79-7
产品编号: CF304766
分子式: O2Ru.H2O
分子量: 151.08
储存条件:
产品特性:
其他说明:
在线咨询
中文名称: 二氧化钌水合物 (请以英文为准,中文仅做参考)
英文名称: Ruthenium(IV) oxide hydrate
CAS No.: 32740-79-7
分子式: O2Ru.H2O
分子量: 151.08
水溶性: 不溶
密度: 6.9700
熔点: 1200(subl.)
暂无数据
No data