CF304785

硝酸钯

Palladium nitrate

别名: 二硝酸钯;硝酸钯(II)溶液;硝酸钯,二水合物;钯(Ⅱ)硝酸盐;硝酸钯;硝酸钯(Ⅱ)溶液;硝酸钯(II);硝酸钯(II) 水合物;硝酸钯,AR;硝酸钯溶液;硝酸钯水合物;硝酸钯液体;氢氧化钯;硝酸钯,二水;硝酸亚钯;硝酸钯(II) – 硝酸 溶液;钯改进剂;无水硝酸钯;钯基体改进剂;金沃催化;硝酸钯 1G;硝酸钯粉末
CAS No.: 10102-05-3
产品编号: CF304785
分子式: PD(NO3)2
分子量: 230.43
储存条件:
产品特性:
其他说明:
在线咨询
中文名称: 硝酸钯 (请以英文为准,中文仅做参考)
英文名称: Palladium nitrate
CAS No.: 10102-05-3
分子式: PD(NO3)2
分子量: 230.43
水溶性: Soluble in water, nitric acid.
密度: 1.118 g/mL at 25 °C
暂无数据
No data