CF304841

没食子酸辛酯

Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoat

别名: 没食子酸辛酯;3,4,5-三羟基苯甲酸辛酯;倍酸辛酯;阿仑磷酸钠;正辛基没食子酸;棓酸辛酯;没食子酸正辛酯;(3''R)-依折麦布;(3R)-依折麦布;n-Octyl Gallate ; 没食子酸正辛酯;OCTYL 没食子酸盐(RG);没食子酸辛酯 EP标准品;没食子酸辛酯对照品;没食子酸辛脂;没子酸正辛酯;没食子酸辛酯标准品;没食子酸辛酯(OG)
CAS No.: 1034-01-1
产品编号: CF304841
分子式: C15H22O5
分子量: 282.33
储存条件:
产品特性:
其他说明:
在线咨询
中文名称: 没食子酸辛酯 (请以英文为准,中文仅做参考)
英文名称: Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
CAS No.: 1034-01-1
分子式: C15H22O5
分子量: 282.33
密度: 1.185
沸点: 482.9 ℃ at 760 mmHg
暂无数据
No data