CF301131

碳酸亚乙烯酯

Vinylene carbonate

别名: 碳酸乙烯酯;碳酸亚乙烯酯;碳酸亚乙烯酯(含稳定剂BHT);1,3-二氧杂环戊烯-2-酮;Vinylene Carbonate (stabilized with BHT) 碳酸亚乙烯酯(含稳定剂BHT);碳酸亚乙烯酯,0;1,2-亚乙烯基碳酸二酯;乙烯碳酸酯;1,3-二氧杂环戊烯-2-酮 (含稳定剂BHT);优质高纯度,碳酸亚乙烯酯
CAS No.: 872-36-6
产品编号: CF301131
分子式: C3H2O3
分子量: 86.05
储存条件:
产品特性:
其他说明:
在线咨询
中文名称: 碳酸亚乙烯酯 (请以英文为准,中文仅做参考)
英文名称: Vinylene carbonate
CAS No.: 872-36-6
分子式: C3H2O3
分子量: 86.05
闪点: 华氏:163.4 °F
摄氏:73 °C
水溶性: 11.5 g/100 mL
密度: 0.915 g/mL
熔点: 19-22 °C (lit.)
沸点: 60°C/18mmHg(lit.)
暂无数据
No data