CF501000

氟化锂

Lithium fluoride

别名: 氟化锂;氟化鋰;超干氟化锂;单水氯化锂;高纯氟化锂;氟化锂,结晶;氟化锂,超干粉末;氟化锂,AR;光学玻璃材料专用氟化锂;氟化锂 ,Lithium fluoride,AR;氟化锂,Lithium fluoride,CP;氟化锂,Lithium fluoride,SP,光谱纯
CAS No.: 7789-24-4
产品编号: CF501000
分子式: LiF
分子量: 25.94
储存条件:
产品特性:
其他说明:
在线咨询
中文名称: 氟化锂 (请以英文为准,中文仅做参考)
英文名称: Lithium fluoride
CAS No.: 7789-24-4
分子式: LiF
分子量: 25.94
闪点: 1680°C
水溶性: 0.29 g/100 mL (20 ºC)
密度: 2.64 g/mL at 25 °C(lit.)
熔点: 845 °C (lit.)
沸点: 1673 °C/1 atm(lit.)
暂无数据
No data